کد خبر : ۴۰,۴۶۵
۱۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵
سرپرست بهزیستی کردستان گفت: در راستای توانمند سازی مددجویان زیر پوشش، خروج از چرخه و استقلال مالی آنان، زمینه ایجاد ۲۳ نوع شغل در این نهاد مهیا شده است.
حسین رسولی گفت: یکی از برنامە‌های شاخص سازمان بهزیستی، حمایت کوتاە مدت از مددجویان است و در این راستا برنامەای تحت عنوان توانمندسازی و خروج از چرخە و در نهایت استقلال مالی و اقتصادی خانوادە را مدنظر دارد.
 
 سرپرست بهزیستی کردستان گفت:د راین راستا زمینه ایجاد ۲۳ نوع شغل مهیا شده و شاخص‌ترین و بارزترین آن پرداخت تسهیلات تبصرە ۱٦ ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت هفت ساله است.
 
او می گوید: این تسهیلات در۲ عنوان مشاغل خانگی و کسب و کار و بە صورت پیش‌فرمایی و کارفرمایی قابل پرداخت است، و بە ازای هر نفر که به صورت پیش‌فرمایی و کارفرمایی تسهیلات دریافت و شغل و کسب و کاری را دنبال کند، ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات بە علاوە بازپرداخت هزینە بیمە تامین اجتماعی این افراد پرداخت می‌شود.
 
رسولی گفت: بازپرداخت گروە‌های آسیب‌دیدە و زنان سرپرست خانوار، پنج سالە است، اما جامعە معلولین تا زمانی کە اشتغال بە کار داشتە باشند فرصت پرداخت دارند.
 
به گفته سرپرست بهزیستی کردستان حدود ٤۰ مرکز غیردولتی در استان فعال است کە افراد بە کارگیری شدە طبق دستورالعمل ۲٥درصد افرادی کە در مراکز غیردولتی مشغول بە کار و مجوز دریافت می‌کنند، باید در سازمان بهزیستی بە کارگیری و اشتغال بە کار کند.
 
او می گوید: نتیجه حاصله از این اقدامات انجام شده کار، اقتصاد و فعالیت است و لازمه آن است که این تحرک و چرخە ادامە پیدا کند.
 

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید