پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ

پاکسازی آلودگی نفتی در سطح سواحل جزیره خارگ توسط اداره بندر و دریانوردی گالری تصاویر
عکاس: رضا حاتمی
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 6

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 6

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 5

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 5

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 4

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 4

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 3

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 3

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 2

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 2

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 1

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 1

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 15

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 15

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 14

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 14

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 13

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 13

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 12

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 12

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 11

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 11

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 10

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 10

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 9

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 9

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 8

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 8

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 7

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 7

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 6

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 6

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 5

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 5

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 4

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 4

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 3

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 3

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 2

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 2

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 1

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 1

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 15

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 15

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 14

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 14

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 13

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 13

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 12

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 12

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 11

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 11

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 10

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 10

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 9

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 9

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 8

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 8

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 7

پاک سازی آلودگی نفتی در ساحل جزیره خارگ 7

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید